راهنمای نگارش

«مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت» به‌منظور انتشار مقالات پژوهشی محققان و صاحب‌نظران داخل کشـور بـه زبـان فارسی در حوزه‌های علوم پزشکی و بهداشت با هدف توسعه‌ی پژوهش و آموزش و بسترسازی زمینه‌های پیشگیری و ارتقاء سطح سـلامت جامعـه، پذیرای مقالات اصیل پژوهشی (Original Article)، مقالات مروری (Review Article)، مروری نظام‌منـد (Review Systematic) و فراتحلیل (Meta Analysis)، نامه کوتاه (Short Communication)، گزارش کوتاه (Brief Report)، مطالعات موردی (Case Report)، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و خلاصه سیاستی (Policy Brief) می‌باشد. هیأت سردبیری در پذیرش، ویرایش (با کسب اجازه از نویسندگان) و یا رد مقاله آزاد است.
 
ارسال مقالات: نویسندگان می‌بایست فایل مقاله و سایر فایل‌های ضمیمه خود را از طریق وب‌سایت مجله به آدرس الکترونیک http://journal.jmu.ac.ir و به صورت Online Submission ارسال نمایند. ارسال مقاله بایستی در دو فایل جداگانه (فایل اول با اسم و مشخصات نویسندگان و فایل دوم بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال شود. به‌علاوه یک نامه‌ی درخواست چاپ مقاله (Covering letter) امضاء شده همچنین عنوان مقاله، اسامی و آدرس پست الکترونیک تمامی نویسندگان در فرم تعهدنامه قید و توسط نویسندگان امضاء شود. فرم تعهدنامه در بخش «برای نویسندگان» قابل دسترس است.

- لازم است متن مقاله با ذکر نام فایل در نرم‌افزار Word ۲۰۰۷ و به‌صورت Single Space و با حاشیه‌های مشخص از اطراف تایپ شده باشند. عکس‌ها با فرمت JPEG یا GIF باشند تا واضح‌ترین تصویر را در نسخه‌ی تارنمای مقاله داشته باشند.

- مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد و لازم است نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند.

راهنمای نحوه‌ی تنظیم و ارایه مقاله
 • مجله آماده دریافت و بررسی مقالات مروری نیز می‌باشد. مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه مقاله ارسالی، حداقل دو مقاله اصیل در مجلات معتبر چاپ کرده باشند.
 • مقالات باید حاوی بخش‌های مجزای زیر باشد: صفحه‌ی عنوان(عنوان کامل، عنوان کوتاه)، چکیده، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، ، تضاد منافع، کد اخلاق، منابع، عنوان و چکیده‌ی انگلیسی. مقاله‌ی ارسال شده نباید از ۷ صفحه‌ی تایپ شده بیشتر باشد شامل متن، منابع، شکل و جدول (فارسی با فونتBMitra ، سایز ۱۲ و انگلیسی با فونت Times New Roman، سایز ۱۰ و فاصله بین خطوط برابر با ۱(Single Space) )، گزارشات موردی بهتر است بیش از ۵ صفحه نباشند و تعداد صفحات مقالات مروری بیشتر از ۱۰ صفحه(۵۰۰۰ کلمه) نباشد.
 • صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی کامل، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد. فونت عنوان فارسی و انگلیسی به ترتیب BMitra ۱۴، Times New Roman ۱۴ و بولد باشد.
 • چکیده فارسی به‌طور ساختار یافته شامل قسمت‌‌های مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه ها (بین ۳ تا ۵ کلمه) و در محدوده‌ی ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه تنظیم شود. برای انتخاب کلیدواژه ها از لیست Mesh ایندکس مدیکوس استفاده شود  نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگیرد (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
 • چکیده انگلیسی مقاله شامل عنوان انگلیسی، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان (آخرین مدرک تحصیلی)، وابستگی دانشگاهی نویسندگان، چکیده مقاله، کلیدواژه ها و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد. اطلاعات ارایه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد.

ساختار نامه به سردبیر حدود ۶۰۰ کلمه، با حداکثر ۵ منبع، بدون شکل و جدول میباشد.
مقالات گزارش کوتاه  باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (شامل : زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی)، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع و مأخذ باشند.(حداکثر حجم چکیده ۱۵۰ کلمه، حجم کل مقاله ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه، یک نمودار یا جدول، تعداد ۱۵-۱۰ منبع)
 • مقدمه باید حاوی اهمیت موضوع و هدف پژوهش باشد. نتایج حاصل از مطالعاتی که ایده انجام تحقیق را به وجود آورده است در این قسمت ذکر گردند. همچنین ضرورت انجام مطالعه به صورت واضح در انتهای این بخش ذکر شود.کلیه عناوین : عنوان اصلی، مقدمه و هدف،کلید واژه ها، روش کار ، نتایج (یافته ها)، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر، تعارض منافع، بولد باشد. فواصل کلمات، کاما و فاصله شماره رفرنس تا آخرین کلمه پاراگراف رعایت گردد.
 • نام نویسندگان خارجی بصورت لاتین در متن نوشته شود و نیازی به پاورقی نیست. اصطلاحات لاتین که در متن آورده می­ شوند، لازم است (بصورت شماره گذاری از ۱ در هر صفحه) در پاورقی نوشته شود.
   
 • روش کار باید حاوی روش دقیق پژوهش، مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غیر این صورت لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران دیگر باشد. اگر از دارویی استفاده شده است، نام ژنریک، میزان و راه استفاده بایستی ذکر شود. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده (با ذکر نسخه) برای تحلیل داده‌ها بایستی ذکر شوند.
 • یافته‌ها باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به جای آن می‌توان به جدول مربوط ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیربخش‌هایی داشته باشد (به خصوص در بخش یافته‌ها و نتیجه‌گیری) تا متن را واضح‌تر نماید. فونت جملات زیر نمودار ها و بالای جداول ۱۱ B Mitra  و به شکل ذیل تنظیم گردد 
  .جدول ۱ 
  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه در گروه‌‌های مداخله و کنترل برحسب ویژگی­های دموگرافیک
  نمودار ۲. مقایسه اثر تاثیر سطوح دارچین بر کلسترول خون در بین دو گروه تجربی
 • تمامی p-value های متن مقاله در پرانتز قرار داده شود. تمامی نتایج ذکر شده در متن در جدول نیز آورده شوند و مشخص باشند، بالاخص p-value ها.
 • بحث باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اختلاف در نتایج باشد. از تکرار بخش یافته‌ها در این بخش خودداری گردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
 • نتیجه‌گیری باید حاوی داده های مهم برگرفته از پژوهش مورد نظر باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.
 • تشکر و قدردانی: این بخش به صورت " این مطالعه حاصل یک طرح تحقیقاتی/ پایان نامه است با حمایت مالی دانشگاه............ با شماره طرح و کد اخلاق/ پایان نامه........... به ثبت رسیده است" نوشته می شود.
 • جداول و اشکال: در مجموع نباید بیش از ۶ عدد باشند. جداول به شکل عکس ارسال نشود. عنوان جدول بالای آن و عنوان نمودارها در زیر آن قرار گیرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید. اشکال بایستی از کیفیت بالای تصویری برخوردار باشند. عناوین شکل زیر آنها قرار می‌گیرد. داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند. جداول و نمودارها ساده، بدون رنگ بوده و خطوط عمودی جداول حذف گردد. اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد.
 • منابع: باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارایه شوند. تعداد منابع برای مقالات علمی پژوهشی حداکثر تا ۳۰ منبع و برای مقالات مروری حداکثر تا ۵۰ عدد قابل قبول است. مسؤولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن، شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نام ۶ نویسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نمایید و برای بقیه از“et al.” استفاده کنید. نام تمامی مجلات بصورت کامل نوشته شود. نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:
 • مقاله:
Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal. Year; Vol(no): Pages.
Example: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. The New England Journal of Medicine. ۱۹۹۲; ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱.
 • کتاب:
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example: Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York: Elsevier; ۱۹۹۲: ۱۷۲-۵. 
 
 • فصلی از یک کتاب:
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵: ۴۶۵-۷۸.
 • مقاله‌ی ارایه شده در کنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. ۱۹۹۲:۱۵۶۱-۵.
 • گزارش
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: Country, City. Year: pages.
 • موضوعات نقل شده از اینترنت
Author (s). Title. [cited ۲۰۰۱ Mar ۸]. Available from: http://....
 • پایان‌نامه
Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages. 
توجه: اگر مقاله‌ای به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده است، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید.
 
مثالی از یک مقاله فارسی:
Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?. Hakim Research Journal ۲۰۰۷; ۱۰(۲): ۱-۷. (in Persian)
مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:
Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. ۲nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; ۲۰۰۴: ۴۹-۵۰. (in Persian)

بقیه موارد رفرنس‌نویسی باید مطابق اصول نگارش منابع ونکوور باشد.
 • غلط‌گیری: یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به روشنی یادداشت شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند.
 • اختصارات و نشانه‌ها: فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنید. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده در متن بایستی آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازه‌گیری باشد.
 • راهنمای اخلاقی: ملاحظات اخلاقی بایستی در قسمت روش کار آورده شود:
۱) مشخص کنید رضایت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش و یا در صورتی که شرکت‌کنندگان کودک هستند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شده است. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است آورده شود.
۲) در متن مشخص نمایید که برای حفظ و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی از راهنماهای مؤسسه ملی سلامت و یا راهنماهای مؤسسه خودتان استفاده می‌کنید. توجه کنید که ارایه مجوز از کمیته‌ی اخلاق زیستی برای کارآزمایی‌های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است.
 • پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.
 • تعارض منافع: نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.
 • هزینه‌ی چاپ: این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت محفوظ است. چاپ و انتشار مطالب مجله پس از طی مراحل قانونی و با ذکر ماخذ مجاز است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی، قابل انجام است.
فرآیند داوری مقاله: همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هیأت تحریریه مجله مشخص می‌شوند مورد داوری قرار می‌گیرند. تصمیم مجله در پذیرش، رد و یا تغییر در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نویسنده مسئول رسانده می‌شود.
 

«چک‌‌لیست   نهایی»

نویسندگان بایستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله به دفتر مجله؛ موارد زیر را رعایت کرده‌اند:

۱- صفحه‌ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل، نام نویسنده/ نویسندگان همکار، درجه تحصیلی و وابستگی دانشگاهی آن‌ها همراه با آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده مسئول باشد.
۲- چکیده ساختار یافته و حداکثر در ۲۵۰ کلمه تنظیم شود (به جزء مقالات مروری و مطالعات موردی که چکیده غیرساختار یافته دارند).
۳- منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظیم شود.
۴- جداول، اشکال و عکس‌ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطلاعات ارایه شده در متن، در جدول تکرار نشده باشند.
۵- عکس/ تصویر با وضوح کامل و همراه با نوشتن شرح تصاویر
۶- اظهارنامه امضاء شده از طرف همه‌ی نویسندگان مقاله
۷- بیان منبع مالی، تعارض منافع در پژوهش
۸- درج کُد اخلاق مقاله
۹- درج آی‌دی‌ ارکید نویسندگان
۱۰- نامه درخواست چاپ مقاله


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Jiroft University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb