دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1399 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 469-477 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، hayatisomayeh1372@gmail.com
3- دانشیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
4- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (307 مشاهده)
مقدمه و هدف: رفتار نامحترمانه در محیط کار در حرفه پرستاری، هنجارهای کاری را نقض و سبب ایجاد پیامدهای منفی از قبیل نارضایتی، تعارض، فرسودگی شغلی و ترک محیط کار می‌شود. در این راستا تلاش برای ارتقاء رفتار محترمانه با تعیین عوامل مؤثر بر آن ضروری به­ نظر می­ رسد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین رفتار نامحترمانه در محیط کار با خودکارآمدی حرفه­ ای و توانمندی روانشناختی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های بیرجند در سال 1398 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 170 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان­ های بیرجند به شیوه چند مرحله­ ای تصادفی انتخاب و پس از جلب رضایت، پرسشنامه­ های استاندارد خودکارآمدی حرفه­ای Pisanti، پرسشنامه رفتار نامحترمانه Guidroz و توانمندی روانشناختی اسپریتزر به شیوه خودگزارش ­دهی تکمیل گردید. داده­ ها پس از جمع ­آوری با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره در سطح 0/05p< تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج مطالعه نشان داد که ارتباط معکوس و معنی­ داری بین خودکارآمدی حرفه­ ای (0/001=p توانمندی روانشناختی (0/005=p)، با رفتار نامحترمانه در کل برقرار است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر ه نشان داد خودکارآمدی حرفه ای به میزان 49% رفتار نامحترمانه را پیش بینی می کند.
نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش خودکارآمدی در پرستاران، می­ تواند میزان بروز رفتار نامحترمانه در محیط کار را کاهش دهد. لذا مدیران و اساتید پرستاری با آموزش روش­ های خودکارآمدی و خودتوانمندسازی می­ توانند نیروی کارآمد و مقاوم در برابر رفتارهای نامحترمانه در محیط کار، جهت بهبود کیفیت مراقب­ت ها، پرورش دهند.
متن کامل [PDF 833 kb]   (123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پزشکی/ پرستاری
دریافت: 1398/12/23 | پذیرش: 1399/7/10 | انتشار: 1399/7/10